Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Mẫu biên bản


Mẫu Biên bản

EmailInPDF.
Mẫu 1.12 – Biên bản
(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số:       /BB- … (3)….


BIÊN BẢN
………… (4) …………..
--------------
Thời gian bắt đầu.................................................
Địa điểm.............................................................
Thành phần tham dự............................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Chủ trì (chủ tọa):.......................................................................................................................
Thư ký (người ghi biên bản):......................................................................................................
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

THƯ KÝ (Chữ ký)
Họ và tên
CHỦ TỌA (Chữ ký, dấu (nếu có))(5)
Họ và tên

Nơi nhận:
- ……….;
- Lưu: VT, hồ sơ.


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Tên cuộc họp hoặc hội nghị, hội thảo.
(5) Ghi chức vụ chính quyền (nếu cần).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét